Statut

STATUT FUNDACJI „Maria Magdalena”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Część wstępna

 1. Fundacja „Maria Magdalena” (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Panią Paulinę Adamczyk zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewelinę Poniszewską w Kancelarii Notarialnej w Kutnie, przy ul. 29 Listopada nr 9 w dniu 10.08.2021r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
  § 2 Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
  § 3 Zakres czasowy działania Fundacji
  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
  § 4 Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji
 6. Siedzibą Fundacji jest miasto Kutno.
 7. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 8. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 9. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
  § 5 Cele statutowe Fundacji
 10. Celem Fundacji jest:
  a) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób – szczególnie kobiet oraz młodzieży -dotkniętych chorobami psychicznymi, głównie depresją oraz uzależnieniami z zakresu diagnostyki, leczenia, profilaktyki , ze szczególnym uwzględnieniem osób, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa.
  b) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej, edukacji na temat chorób psychicznych- głównie depresji i uzależnień.
  c) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu wspieranie zdrowienia oraz rozwoju osobistego, emocjonalnego i duchowego jako działań mogących wpływać profilaktycznie na zdrowie psychiczne
  d) wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych mających służyć poprawie warunków życia osób dotkniętych chorobami psychicznymi i ich rodzin;
 11. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną w każdym obszarze działalność pożytku publicznego w zakresie:
  86.90.E i 88.99.Z – pomocy społecznej, w tym pomocy w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej osobom dotkniętym chorobami psychicznymi w trakcie diagnostyki, leczenia i po leczeniu poprzez umożliwianie środowisk i narzędzi wspomagających.
  88.99.Z działalności charytatywnej;
  63.12.Z. prowadzenia działalności informacyjnej, z informacjami dotyczącymi profilaktyki zdrowia psychicznego oraz informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin,
  86.90.E profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie psychologii i psychiatrii
  88.99.Z działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób psychicznych
  88.99.Z wspomagania działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze psychologii i psychiatrii
  88.99.Z organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych;
  94.99.Z angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
  94.99.Z wspierania i organizowania wolontariatu.
  § 6 Sposób realizacji celów statutowych
 12. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 13. organizowanie oraz finansowane diagnostyki oraz leczenia chorób psychicznych– głównie depresji oraz uzależnień
 14. organizowanie oraz finansowanie zajęć i warsztatów mających na celu wspieranie leczenia chorób psychicznych, takich jak: terapie grupowe, terapie zajęciowe, zajęcia relaksacyjne, warsztaty rozwojowe, rekolekcje
  3.organizowanie szkoleń, warsztatów, rekolekcji mających na celu profilaktykę chorób psychicznych
 15. organizowanie konferencji i seminariów
 16. organizowanie imprez kulturalno- społecznych
 17. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej
 18. prowadzenie działalności zwiększającej świadomość oraz psychoedukację za pomocą kanałów internetowych oraz mediów społecznościowych
  8.chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  9.rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
 19. Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków i bieżących możliwości.
 20. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
  § 7 Wspieranie działalności osób trzecich
  Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
  § 8 Medale, odznaczenia i nagrody
  Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.
  § 9 Właściwy Minister
  Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
  Rozdział II
  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
  § 10 Majątek Fundacji
 21. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w jaki wyposażył Fundację Fundator w kwocie 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 22. Zabrania się:
  1.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2.przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3.wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4.zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 23. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  § 11 Dochody Fundacji
 24. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1.świadczeń Fundatorów;
  2.darowizn, spadków, zapisów, grantów, subwencji;
  3.odsetek bankowych;
  4.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5.dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  6.dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
  7.działalności gospodarczej;
  8.funduszy Unii Europejskiej;
  9.funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
  § 12 Przeznaczenie wybranych dochodów
 25. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  Rozdział III
  ORGANY FUNDACJI
  § 13 Organy Fundacji
  Organami Fundacji są:
  1.Zarząd Fundacji;
  A. Zarząd Fundacji
  § 14 Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji
 26. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czteroletnią kadencję.
 27. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 28. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
  4.W przypadku wieloosobowego składu zarządu pierwszy skład powołuje Fundator, kolejne składy zarządu powołuje obecny ustępujący zarząd.
 29. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1.złożenia pisemnej rezygnacji;
  2.skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3.śmierci członka Zarządu.
 30. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 31. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile zostanie podjęta stosowna uchwała. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
  § 15 Kompetencje Zarządu
 32. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1.reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  2.sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  3.kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  4.uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  5.przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  6.podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
  7.ustalanie planów działania Fundacji;
  8.decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
  9.tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  10.wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
  11.sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  12.sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  13.ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
  § 16 Tryb pracy Zarządu
 33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 34. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 35. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 36. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  § 17 Sposób reprezentowania Fundacji przez Zarząd
  Do składania oświadczeń, podpisywania i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.
  § 18 Ciała doradcze
 37. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
  1) radę programową;
  2) radę honorową;
  3) zespoły doradcze.
  Rozdział IV
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 25 Likwidacja Fundacji
 38. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 39. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 40. Decyzję o likwidacji w drodze uchwały podejmuje Prezes Fundacji.
 41. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Skip to content